Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticari hukuk kapsamında ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevleri altındadır.

Ticaret hukukunun, tek bir tanım altında toplanabilmesi imkansız olsa da genel anlamda, ticari ilişkilerin oluşmasını, karşılıklı çıkarların korunmasını, ticari ilişkilerin yürütülmesini yani bütünüyle ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları olarak değerlendirmek mümkündür. Ticari işlerin kapsadığı geniş kavramdan ötürü Borçlar Kanunu’nun kapsadığı özel durumlardan ayrı tutularak kapsamı belirlenmiştir.

Ticari ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için Ticaret hukukuna gitmemiz gerekir. Ticari anlaşmazlıklar vuku bulduğunda da yine ticaret hukuku bizlere çözüm yolunu gösterecektir.

Ticaret hukuku sadece ülke içindeki ticari faaliyetleri değil, küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkiler sonucu doğan anlaşmazlıkları ve uluslararası ticaret ilişkileri de kapsamaktadır.

Başlıca işlemlerimiz
* Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
* Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
* Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şirket birleşmeleri ve şirket devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve işlemlerin takibi
* Ticari sözleşmelerin hazırlanması
* Ticari alacaklarının tahsili, iflas işlemlerinin takibi ve iflas erteleme kararlarının alınması
* Franchsing, leasing, acente ve distribütörlük alanında danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
* Şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, ortaklığın feshi ve şirket feshine ilişkin davaların takibi
* Sermaye artırımı ve azaltılması işlemleri,
* Kıymetli evraka (çek, senet, poliçe vb.) ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
* Şirket iş sözleşmelerinin ve özlük işlemlerinin yürütülmesi,
* Vergi ve İdari alanlardaki hakların temini