İş Güvenlik Hukuku
İş hukuku, aile hukuku gibi çok eskilere dayanan bir hukuk dalıdır. İnsanlık tarihi boyunca işçi-işveren ilişkisi, farklı isimler ve sıfatlarla değişim göstererek günümüz İş Hukuku’nu oluşturmuştur. Bu kapsamda İş Hukuku’nun amacını; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür.

İş hukukunun kapsamının belirlenmesinde en önemli husus bağımlılık unsurudur. Ancak iş hukukunun kapsamının belirlenmesinde bağımlılık unsuru tek kıstas değildir. İkinci kıstas, iş akdidir. İş hukukun uygulama alanından bahsedebilmek için işçilerle işverenler arasında bir iş (hizmet) akdi bulunmalıdır. Üçüncü kıstas ise devlettir. Devlet, tarihsel süreç içinde ekonomik ve kişisel bakımdan bağımlı ve güçsüz konumda olan işçileri korumak amacıyla işçi lehine asgari normları öngören emredici düzenlemeler ile iş hukukunun bir unsuru haline gelmiştir.

İş hukukunu bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bireysel iş hukuku; işçilerin işverenler ile birel olarak ilişkilerini düzenlerken, toplu iş hukuku ise işçi ve işverenlerin kendi aralarında oluşturdukları sendikalar aracılığı ile ortaya çıkan ilişkileri düzenlenmektedir.

İş hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları olarak; iç hukukumuzda 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu temel kaynaklar olarak gösterilebilir. Uluslararası kaynakların oluşumunda ise Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) oluşturduğu uluslararası sözleşmeler iş hukukunun önemli kaynakları arasında yer almaktadır

Başlıca işlemlerimiz
* İhbar Tazminatı Davası
* Kıdem Tazminatı Davası
* Ücret Alacakları Davası
* Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
* Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
* Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
* Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
* İşe İade Dava
* Lokavtın Durdurulması Davası