İcra İflas Hukuku
Cebr-i İcra Hukuku diye de adlandırılan İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Bu koruma genelde cebri icra yolu kullanılarak yapılır. Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra hukuku anlamında takip, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için gerçekleştirilen işlemleri tanımlar. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı takip , ilamsız takip, kambiyo senedine dayalı takip başta olmak üzere İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen takip yollarından birini seçerek borçluyu ödemeye zorlayabilir.

Başlıca işlemlerimiz
* Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas işlemlerinin takibi,
* Borç tasfiyesi yapılması,
* Protokol hazırlanması,
* Teminat İşlemleri,
* Mahkeme kararlarının infazı
* Konkordato işlemleri
* Çek şikayeti