Aile ve Boşanma Hukuku
Aile hukuku, Türk toplumunun yapıtaşı olan ve birlikteliğin en saf halini temsil eden aileye ilişkin konularla ilgilenmekte olup medeni hukukun kapsamı içinde yer almaktadır. Bahsedilen bu aile kavramı yasada üç farklı anlamda düzenlenmiştir:

1-Dar Anlamda Aile: Eşlerden meydana gelen topluluktur. Ailenin en küçük halini oluşturur.

2-Geniş Anlamda Aile: Eşlerden ve çocuklardan meydana gelen topluluktur.

3-En Geniş Anlamda Aile: Ev reisinin otoritesine tabi olarak aynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu aile kavramına aynı çatıda yaşayan kan ve kayın hısımları, uşak, çırak, bahçıvan vs. dahildir.

Yasada aileye ilişkin bu kadar kapsamlı ve detaylı çalışma yapılmasının ana sebebi, yukarıda da değinildiği üzere ailenin Türk toplumu için çok önemli bir yere sahip olması yatar. Anayasa’nın 41. Maddesi ile de bu durum teminat altına alınmıştır.

ANAYASA MADDE 41/ Ailenin korunması ve çocuk hakları - (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Anayasa’dan da anlaşılacağı üzere Aile Hukuku; nişanlanmaya, evlenmeye ve boşanmaya ilişkin hükümleri kapsar. Medeni Kanun, tüm bunları en ince ayrıntısına kadar düzenlemiştir.

Ayrıca aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular iç hukukun yanı sıra uluslararası sözleşmelerde özel olarak düzenlenmektedir.

Başlıca işlemlerimiz
* Boşanma davası,
Evlenmenin butlanı davası
Evlenmenin iptali davası,
Mahkemenin evlenmeye izin vermesi davası,
Boşanmadan sonra açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmasına izin davası,
Nafaka davaları,
Çocuğun velayeti veya velayetin değiştirilmesi davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası (katkı payı alacağı, katılma alacağı, değer artış payı alacağı davaları),
Aile konutu şerhi konulması veya şerhin kaldırılması davası,
Sağ kalan eşe intifa hakkı tesisi davası,
Aile mallarının korunması davası,
Babalık davası,
Soy bağına itiraz ve iptal davası,
Soya bağının reddi davası,
Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası,
Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
Vesayet davası